Chinese Herbs

cinska_medi

The most important herbal formulas

Stress Relief

Jia Wei Xiao Yao Wan

Suan Zao Ren Tang

Tonics

Liu Wei Di Huang Wan

Ba Zheng San Wan

Liu Jun Zi Tang

Jing Gui Shen Qu Wan

Bu Zhong Yi Qi Tang

Digestive Aids

Huo Xiong Zheng Qi Tang

Bao He Wan

Colds & Flus

Yin Qiao San

Moxibustion

More information on: www.healthy-people-dont-need-medicine.com

Comments are closed.